Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Posledná aktualizácia: 25. mája 2018
Táto informácia o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť MERTIN s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na webovej stránke, aké opatrenia sme zaviedli na ochranu Vašich osobných údajov a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi.

Úvod
Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť MERTIN s.r.o. veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a ďalšími platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Identifikácia prevádzkovateľa osobných údajov
Prevádzkovateľom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s touto webovou stránkou je spoločnosť MERTIN s.r.o., so sídlom Brumovická 8419/10, 84106 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 51 413 621, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127089/B
(ďalej len „spoločnosť MERTIN“).

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Ak nie je uvedené inak, spoločnosť MERTIN zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie tejto webovej stránky a jej funkčnosti.
Ak získame Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak zhromažďujeme osobné údaje za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a spoločnosťou MERTIN, právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Toto ustanovenia sa vzťahuje aj na prípady, keď je spracúvanie vyžadované, aby bolo na Vašu žiadosť možné podniknúť kroky pred uzavretím zmluvy. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme splnili zákonnú povinnosť, ktorá sa na spoločnosť MERTIN vzťahuje, právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov spoločnosti MERTIN alebo tretej strany, a ak tieto záujmy neprevažujú nad záujmami a základnými právami, právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak už osobné údaje nepotrebujeme pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo iným spôsobom spracúvané, obmedzíme ich spracúvanie alebo ich vymažeme, ak právne predpisy nevyžadujú ich ďalšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny dôvod na ich ďalšie spracúvanie.
Kontaktný formulár (čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm. b) GDPR)
Na našej webovej stránke ponúkame kontaktný formulár, ktorý môžete použiť k zaslaniu Vašich otázok alebo dopytov.

Zhromažďujeme a uchovávame tieto údaje:

e-mailová adresa,
priezvisko, meno,
telefónne číslo,
obsah správy.

Vaše osobné údaje v kontaktnom formulári spracúvame na základe Vášho súhlasu, aby sme vás mohli kontaktovať a spracovať Vaše dopyty. Ak už skončil účel, pre ktorý boli Vaše osobné údaje zhromaždené, vymažeme ich. Obvykle je tomu tak, keď bola Vaša požiadavka plne vyriešená. Platné právne predpisy môžu vyžadovať ďalšie uchovávanie údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak tak urobíte, Vaše osobné údaje vymažeme, ak osobitné právne predpisy nevyžadujú ich uchovávanie. Upozorňujeme, že po odvolaní súhlasu nebude možné Váš dopyt spracovať.

V prípade, ak by na základe spracovania Vášho dopytu došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou MERTIN, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie zmluvy bude čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, prípadne vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Zasielanie marketingovej komunikácie (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Za účelom informovania Vás o našich novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

e-mailová adresa,
priezvisko, meno,
telefónne číslo.
Vaše osobné údaje na účely marketingu sa spracúvajú iba na základe Vášho dobrovoľného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu: info@mm-wood.sk

Používanie súborov cookies

Naša webová stránka ukladá v súlade s právnymi predpismi na Vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané ako cookies. Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú Vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.
Na našej webovej stránke využíva spoločnosť MERTIN cookies tretích strán pre analýzu návštevnosti (napr. Google Analytics). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete kedykoľvek obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.

Zdieľanie osobných údajov

Spoločnosť MERTIN môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (predovšetkým sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov mimo krajín EU
Prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Vaše práva

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, vznikajú Vám na základe platných právnych predpisov voči spoločnosti MERTIN určité práva. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od spoločnosti MERTIN prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu Vašich osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.
V prípade, ak spoločnosť MERTIN spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním emailu na adresu: info@mm-wood.sk, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti MERTIN uvedenú vyššie.

Kontakt

Ak by ste chceli uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti MERTIN, použite náš kontaktný formulár alebo nám zašlite e-mail na adresu info@mm-wood.sk

Zmeny

Táto informácia o ochrane osobných údajov sa môže v budúcnosti meniť. Všetky zmeny budú zverejnené na týchto webových stránkach. Dátum poslednej aktualizácie nájdete na začiatku tejto informácie o ochrane osobných údajov.